Giardiasis

Intestinal disease caused by an infestation of Giardia flagellates.